Om BUFSOF samarbejdets styregruppe

På denne side kan du læse kommissoriet for styregruppen i BUFSOF. Her indgår samarbejdets ansvarsområder, hvilket formål, der er med styregruppen, hvem der er medlemmer, samt mødekadence og opgaver.

BUF og SOF ønsker at sikre en fælles forebyggende indsats over for de børn, der har brug for støtte. Begge forvaltninger er således optaget af, hvordan man med barnet/den unge i centrum kan samarbejde rettidigt og tværfagligt og skabe fælles løsninger i samarbejde med barnet og familien. Socialforvaltningen (SOF) og Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) skal sammen sikre, at disse børn/unge og familier får de bedste udviklingsbetingelser såvel undervisningsmæssigt som socialt. Det kræver et tæt og koordineret samarbejde mellem forvaltningerne, og det forudsætter, at BUF og SOF sammen kan tilbyde indsatser, der matcher barnets/den unges og familiens behov.

De to forvaltninger har en fælles ambition om, at flest mulige børn og unge har tilknytning til og forbliver i lærings- og børnefællesskaberne indenfor almenskolens rammer eller så tæt på, som det er muligt, da vi ved, at børn og unge generelt profiterer af at forblive i almenområdet. På den baggrund arbejder BUF og SOF kontinuerligt med at udvikle løsninger enten i almenområdet eller sammen med almenområdets aktører.

Formål

I regi af BUF-SOF-programmet er der derfor nedsat en lokal styregruppe i hvert af de fem områder. Formålet er at sikre en fælles strategisk prioritering og indsats på tværs af BUF og SOF. Styregruppen er et strategisk, besluttende forum, hvor fælles strategier, udfordringer og prioriteringer for målgruppen af fælles børn og unge mellem 0-18 år drøftes.

I styregruppen skal aktuel og relevant ledelsesinformation drøftes og med afsæt heri besluttes, hvordan der kan sikres læring på baggrund heraf.

Formålet er derfor, at:

 • sikre en klar koordinering, planlægning og tilrettelæggelse af fælles indsatser, så borgerne oplever en sammenhæng i samarbejdet med kommunen.
   
 • planlægge fælles indsatser for medarbejdergrupperne med det formål at løfte i fællesskab og have øje for koordinering og fællesskab i forhold til hinandens indsatser.
   
 • uklarheder i samarbejdet mellem BUF og SOF’s medarbejdere sættes på styregruppens dagsorden, så der skabes tydelighed og forståelse hos alle.
   
 • udvikle nye fælles indsatser og samarbejdsformer.
   
 • være det fælles forum for sammenhængskraft i opgaveløsningen mellem BUF og SOF.
   
 • koordinere de lokale fælles BUF/SOF indsatser f.eks. skolesocialrådgivere, daginstitutionssocialrådgivere, fleksible skoletilbud mv.

Faste deltagere i styregruppen

 • BUF: områdechef
 • BBU: områdechef
 • BUF: tværfaglig chef og evt. psykologfaglig teamleder
 • BBU: 1 afdelingsleder
 • BUF/BBU: 1 sekretær
 • Områdechef/ afdelingsleder fra BCH indkaldes fast og deltager afhængig af dagsordenen.
 • Organisatorisk refererer styregruppen til niveau 2.

Mødekadence

Fire gange årligt som minimum for den samlede styregruppe samt møder efter behov med deltagere sammensat efter mødets tema.

Opgaver i styregruppen

 1. Via ledelsesmæssig opfølgning på fælles LIS data beslutter styregruppen, hvad der skal handles på.
   
 2. Styregruppen følger systematisk op på status for skolefraværet på de enkelte skoler og iværksætter tiltag, der løbende følges op på (kvartalsrapporter gennemgås her).
   
 3. Styregruppen udvikler praksis, f.eks. ved læring via klager mm.
   
 4. En gang årligt inviterer styregruppen repræsentanter fra den bydækkende BUF-SOF koordinationsgruppe ind i forbindelse med årlig evaluering af egen praksis sammen med BEKU.
   
 5. Styregruppen sikrer en klar koordinering, planlægning og styring af både fælles og tværgående indsatser og følger løbende op på beslutninger. Eksempler på fælles indsatser er:
 • ’En god familiestart’.
 • Daginstitutionssocialrådgivere
 • Skolesocialrådgivere
 • Fælles sagsforløb, fleksible indsatser og kvalitet i BEKU
 • Fælles gruppeforløb såsom Cool kids, DUÅ mfl.

I styregruppen drøftes status på det fælles tilsyn med dagbehandlingstilbuddene, og det besluttes hvad der fremover skal handles på.

Styregruppen udvikler nye fælles indsatser og samarbejdsformer til gavn for fælles børn og unge, og inddrager BUFs kompetencecentre i opgaveløsningen, hvor det er relevant.