Særlige retningslinjer for Københavns kommune supplerende vejledning til den generelle kravspecifikation

På denne side kan du læse København Kommunes retningslinjer for og vejledninger til kravspecifikationen. Du er som tilbudsgiver altid forpligtet til at følge gældende anvisninger.

Kategorier og økonomi

Der henvises til de generelle retningslinjer.

Generelle krav

Vis alle

Elevregistreringssystem

Tilbudsgiver skal benytte Aula, når det bliver tilgængeligt for private tilbud. Indtil da skal det elevregistreringssystem, beliggenhedskommunen anviser, benyttes. For Københavns Kommune gælder det, at systemet E-protokol anvendes, indtil Aula kan benyttes, eller andet system anvises.

Indberetning og registrering af fravær

Visitationskommunens til enhver tid gældende retningslinjer for håndtering af fravær skal følges.

Følgende retningslinjer gælder for Københavns Kommune:

"Håndtering af bekymrende fravær".

Magtanvendelse

Beliggenhedskommunens til enhver tid gældende retningslinjer for håndtering af magtanvendelse skal følges. Der skal udarbejdes afværgestrategier for alle børn/unge, der har været udsat for mere end en magtanvendelse i det indeværende skoleår. Afværgestrategierne skal valideres af tilbuddets psykolog og fremgå af beliggenhedskommunens anviste afrapporteringsskabelon. Alle udførte magtanvendelser skal analyseres og efterbehandles af tilbudsgiver.

Se Københavns Kommune retningslinjer for håndtering af magtanvendelser

Samarbejde

Tilbudsgiver skal deltage i de møder, beliggenheds- og visitationskom- munen anviser. 

Transport

Hvis der er bevilget transport, skal tilbudsgiver koordinere dette.

For Københavns Kommune gælder det, at det alene er sagsbehandler, der træffer afgørelse om både transport og transportform. Derudover er det sagsbehandler, der er ansvarlig for årligt at følge op på transport. Københavns Kommunes til en hver tid gældende retningslinjer skal følges, ligesom koordinering af transport skal ske under hensyntagen til sagsbehandlers afgørelse vedrørende transport. F.eks. i forhold til, om barnet/den unge vil kunne køre sammen med andre. I sådanne tilfælde skal dagbehandlingstilbuddet koordinere dette.

Krav til undervisningen

Vis alle

Møder i forbindelse med revurdering

PPR skal minimum én gang om året revurdere behovet for den specialpædagogiske bistand og i den forbindelse opdatere PPV’en. Sagsbehandler skal minimum to gange årligt følge op på handleplanen. Revurdering og opfølgning på handleplan skal koordineres således, at der én gang årligt tages stilling til barnets/den unges samlede behov. Det er opfølgningen på handleplanen, der er styrende for, hvornår den samlede revurdering finder sted. Senest 14 dage før mødet skal tilbudsgiver fremsende opdateret behandlingsplan, elevplan, evt. uddannelsesplan og andre relevante dokumenter til PPR-psykolog og sagsbehandler. Følgende vejledning er gældende for Københavns Kommune: https://bufsofportalen.webprod.kk.dk/emner-i-bufsofportalen/beslutnings-og-koordinationsudvalget-beku

Dokumentation af faglige resultater

Tilbudsgiver skal hvert år udfylde alle dataskabeloner vedrørende barnets/den unges faglige resultater og returnere dem inden for de beskrevne deadlines til visitationskommunen. For Københavns Kommune gælder det, at kommunen årligt sender den nyeste skabelon til tilbudsgiver.

Data

Dagbehandlingstilbuddene skal til enhver tid kunne afrapportere data vedrørende barnets/den unges faglige resultater, fravær eller lignende efter visitationskommunens instruktioner. For Københavns Kommune gælder det, at kommunen sender skabeloner til afrapportering ved behov.

Elevplaner:

Alle elevplaner skal udarbejdes af det læreruddannede personale. Tilbudsgivere skal anvende beliggenhedskommunens anviste platform til formålet. I Københavns Kommune gælder det, at alle elevplaner skal udarbejdes i Meebook af læreruddannet personale.

Skoleåret:

Tilbudsgiver skal følge ferieplanen for folkeskolen i beliggenhedskommunen. Københavns Kommune sender årligt den ferieplan, der skal følges i det kommende skoleår.

Sygeundervisning i hjemmet

Behandling og undervisning for eleven kan i udgangspunktet kun foregå i hjemmet på baggrund af en lægeerklæring, og såfremt kommunen har givet tilladelse hertil. Der kan maximalt gives tilladelse til sygeundervisning i hjemmet for 3 måneder ad gangen, og ved eventuel forlængelse skal der foreligge fornyet lægeerklæring. jf. specialundervisningsbekendtgørelsens § 12 stk. 3. Udgiften hertil skal afholdes af tilbudsgiver. Elever, der undervises i hjemmet af tilbudsgiver, skal registreres som fraværende i det anviste fraværssystem. Fraværet registreres som sygdom, jf. Vejledning om reglerne for sygeundervisning. Reglerne i bekendtgørelse nr. 694 af 20/06/2014 om sygeundervisning af elever i folkeskolen skal i alle tilfælde følges. Indtil andet anvises, skal systemet E-protokol anvendes til registrering af fravær i Københavns Kommune.

Ugeskemaer

Tilbudsgiver skal udarbejde individuelle ugeskemaer til børnene/de unge. Skemaerne skal angive både sociale, faglige og personlige aktiviteter for ugen helt ned på materialeniveau for de pågældende lektioner. I Københavns Kommune skal ugeskemaerne laves i Meebook, indtil Aula kan benyttes.

Demokrati

Der skal årligt vælges et elevråd, som skal understøttes i sit virke, ligesom der skal deltages i de nationale skolevalg. I Københavns Kommune henvises til Vejledning til kontaktlærer for elevråd