Lokale retningslinjer for brug af magtanvendelser

Her kan du læse om brug af magtanvendelse, hvordan den enkelte skole/institution kan håndtere problemskabende adfærd og forebygge eller nedbringe antallet af magtanvendelser, samt hvordan personalet bør handle, og hvordan I arbejder med det efterfølgende.

De juridiske rammer for brug af magtanvendelse

Regelgrundlaget:

Ingen pædagog, lærer eller anden medarbejder i Børne- og ungdomsforvaltningens institutioner eller skoler har nogle magtbeføjelser over for børn og unge med mindre, der er tale om nødværge eller en nødsituation (nødret).

Nødværge
Nødværge er en handling, der er nødvendig for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb på sig selv eller andre, altså at man beskytter sig selv eller andre. Brug af nødværge skal ske ud fra mindsteindgrebsprincippet, dvs. At der bruges  mindst muligt magt i situationen, og bestemmelsen kan kun anvendes undtagelsesvist.

Nødret
Nødret er princippet om, at nød bryder alle love. I praksis betyder dette, at brug af nødret er tilladt, hvis der er tale om en situation, hvor det er nødvendigt at forhindre eksempelvis omfattende hærværk eller personskade.

Forebyggelse af magtanvendelser

Enkelte børn og unge har som følge af deres særlige behov vanskeligt ved eksempelvis at løse konflikter eller at bede om hjælp i situationer, som er svære for dem at håndtere.

Årsagerne kan blandt andet skyldes

 • manglende overblik over situationen
   
 • manglende evne til at finde en anden og mere egnet strategi i situationen
   
 • en oplevelse af angst på grund af krav om fleksibilitet
   
 • overvældelse af følelser og/eller sanseindtryk
   
 • manglende evne til at udsætte behov eller impuls

Problemskabende adfærd er ikke barnet eller den unges problem, men er et resultat af situationen og barnet eller den unges forudsætninger for at håndtere den.

Problemskabende adfærd udløses oftest af en følelsesmæssig reaktion, hvor intensiteten er en afgørende faktor for, hvordan sårbare børn eller unge reagerer.

En af de opgaver, der ligger hos det pædagogiske personale, er at handle som konfliktløser og udvise forebyggende adfærd.

For at mindske den følelsesmæssige intensitet kan der forebygges ved at

 • tilbyde en forudsigelig hverdag
   
 • tilpasse støtte, herunder visualitet, struktur og skema
   
 • have nøje kendskab til reaktionsmønstre og udløsende faktorer
   
 • gå to skridt tilbage frem for at øge følelsesintentiteten ved fysisk nærhed
   
 • lade være med at tage fat i en person, som er frustreret
   
 • undgå at hive fat i den impliceredes ejendele som f.eks. mobil, Ipad mm, da det som oftest kun vil optrappe konflikten
   
 • forsøge at aflede eller give andre valgmuligheder
   
 • lade være med at skælde ud,  giv i stedet rolige fremadrettede handleanvisninger
   
 • undlade at have et konfronterende kropssprog
   
 • sætte sig i øjenhøjde med den implicerede og udstrål ro
   
 • give mulighed for at den implicerede har mulighed for at trække sig væk
   
 • være parat til at trække sig hvis en konflikt kan udvikle sig til en magtkamp
   
 • give den implicerede tid til at indstille sig på situationen, fordi et nej til f.eks. et krav ofte blot betyder: ”Giv mig lige 10 minutter”

Hvis en magtanvendelse ikke kan undgås

 • Kald på/hent hjælp
   
 • Bliv enige om, hvem der skal tale med den implicerede
   
 • Fortæl, hvad der skal ske (”Jeg holder din arm, til du bliver rolig”)

Under en magtanvendelse
Magtanvendelser skal så vidt det er muligt undgås. Der kan dog være tilfælde, hvor sårbare børn eller unge kommer i affekt på en sådan måde, at en magtanvendelse er nødvendig.

Under en magtanvendelse er det, alt efter situationen, vigtigt at fokusere på at

 • skærme sig selv ved at gå ud af rummet og luk døren, såfremt konflikten er af en sådan karakter.
   
 • hvis det er muligt, så fjern effekter, der kan være skadelige eller farlige
   
 • tale roligt og afdæmpet
   
 • tilstræbe, at der er to medarbejdere tilstede under magtanvendelsen
   
 • øvrigt personale, hvis det er muligt, tilkalder en ledelsesrepræsentant 
   
 • øvrigt personale hjælper andre børn eller unge væk fra situationen
   
 • være opmærksom på de involverede medarbejderes signaler
   
 • tilbyde at overtage magtanvendelsen, hvis de involverede medarbejdere udtrykker afmagt eller lignende
   
 • magtanvendelsen er endt og den implicerede er faldet til ro aftales det resterende forløb for dagen ved eksempelvis at tilpasse programmet, så der kan være en rolig afslutning på dagen
   
 • vurdere om den implicerede efter magtanvendelsen er i stand til at vende tilbage til dagens program, eller om der er behov for afhentning

En fysisk intervention (magtanvendelse) må ikke vare længere, end det tager at afbryde adfærden.

Samme dag efter en magtanvendelse
Når der har været en magtanvendelse, vil der for det involverede personale samt skolens eller institutionens ledelse være en række opgaver, der skal iværksættes kort efter episodens afslutning.

Der skal sørges for at

 • øvrigt personale, hvis det er muligt, overtager impliceret personales arbejdsopgaver, så episoden kan drøftes og efterbearbejdes, gerne med ledelse og evt. arbejdsmiljørepræsentant
   
 • magtanvendelsen indberettes til ledelsen med beskrivelse af hændelsesforløb og afleveres inden for 24 timer
   
 • forældre/værger kontaktes og informeres af ledelse eller kontaktperson samme dag
   
 • eventuel arbejdsulykke pådraget under magtanvendelsen indberettes
   
 • afhængig af graden af magtanvendelsen vurderes  det, om implicerede medarbejdere har behov for støtte/krisehjælp således, at skolens eller institutionens ambulanceplan iværksættes
   
 • ledelsen, i løbet af dagen samt dagen efter, følger op på implicerede medarbejderes psykiske tilstand

Dagen efter en magtanvendelse
I tilfælde af, at barnet eller den unge har kapacitet til at forholde sig til magtanvendelsen, kan episoden i fællesskab med implicerede medarbejdere, ledelse og eventuelt forældre evalueres således at de enkelte parter redegør for deres oplevelse for derved at nå frem til en fælles forståelse eller fremtidig virke.

I dagene efter skal der sørges for at

 • informere hele personalegruppen om forløbet, hvis det skønnes nødvendigt
   
 • følge op på hvordan de implicerede medarbejdere har det og aftale, hvordan de øvrige medarbejdere agerer bedst muligt støtter op
   
 • drøfte om der er behov for en fælles debriefing
   
 • der ved en ulovlig eller tvivl om ulovlig magtanvendelse indberetter ledelsen inden for en uge episoden til områdeledelsen
   
 • der ved en lovlig magtanvendelse registreres indberetningen lokalt og det samlede antal indberetninger om magtanvendelser sendes 1 gang årligt til områdeledelsen