Orientering om magtanvendelse, nødværge og nødret over for børn og unge i BUF

På denne side kan du orientere dig om magtanvendelse, nødværge og nødret over for børn og unge i BUF.

Der er som udgangspunkt ikke lovhjemmel for magtanvendelse. Kun i ganske særlige tilfælde kan magt anvendes for at afværge, at et barn eller en ung udøver vold mod andre, ødelægger eller beskadiger ting.

Det er ikke muligt at opstille præcise og konkrete retningslinjer for i hvilke situationer, det er tilladt eller ikke tilladt at anvende magt. Den enkelte medarbejder må altid anvende sin sunde fornuft og foretage en konkret afvejning af, hvilke tiltag, der er nødvendige inden for lovens rammer om nødværge og nødret.

Definition på fysisk magtanvendelse

Et fysisk indgreb i selvbestemmelsesretten er et aktivt indgreb, som sættes i værk over for en person, der aktivt modsætter sig eller forholder sig passivt til et konkret tilbud eller opfordring.

Principper for magtanvendelse

Magtanvendelse må kun anvendes undtagelsesvist og aldrig erstatte omsorg og socialpædagogisk bistand.

Den mindst indgribende løsning skal altid have førsteprioritet. (mindsteindgrebsprincippet).

Magtanvendelse skal begrænses til det absolut nødvendige og skal stå i rimeligt forhold til det der søges opnået hermed (proportionalitets-princippet).

Psykisk og fysisk magtanvendelse – ikke tilladt

Enhver form for ydmygende, hånende eller anden nedværdigende behandling af børn og unge er ikke tilladt.

Legemlig afstraffelse er ikke tilladt

Fysisk magtanvendelse er ikke tilladt, hvis den går ud over den fysiske magtanvendelse, som er beskrevet nedenfor.

Fysisk magtanvendelse kan undtagelsesvis anvendes (nødværge)

Fysisk magtanvendelse kan alene anvendes, hvis barnet/den unge er til fare for sig selv eller andre.

Ved fysisk magtanvendelse forstås, at barnet/den unge fastholdes eller føres væk fra stedet. Indgrebet må som udgangspunkt kun udføres således, at det af barnet/den unge kan forstås som direkte konsekvens af den udviste adfærd.

Denne magtanvendelse skal afpasses efter forholdene i den enkelte situa­tion og må ikke gå ud over det strengt nødvendige.

Magtanvendelse, som akut er nødvendig, vil være omfattet af straffelovens bestemmelser om nødværge (§ 13)

Faresituationer hvor magtanvendelse kan anvendes (nødret)

Er der tale om at afværge andre faresituationer, der ikke nødvendigvis skyldes et direkte angreb f.eks. uforsigtighed, uforsvarlighed eller hændelighed, kan handlingen være straffri, hvis handlingen er nødvendig til afværgelse af skade på person eller gods, og handlingen ikke er mere indgribende end højest nødvendigt (proportionalitet), jf. straffelovens § 14.

Indberetning af magtanvendelse (skema om magtanvendelse benyttes)

Indberetning af magtanvendelse ved nødværge eller nødret

En hver magtanvendelse skal indberettes til nærmeste leder i skema om magtanvendelse, og forældrene skal orienteres om episoden samme dag som hændelsen har fundet sted. Ved brug af magtanvendelse er lederen ansvarlig for, at bar­nets/den unges forkla­ring, så vidt det er muligt, også nedskrives og vedlægges 

Indberetningens indhold

Indberetningen skal indeholde oplysning om:

  • Barnets/den unges navn og alder
  • Indgrebets art
  • Tidspunktet for indgrebet
  • Indgrebets varighed 
  • Begrundelse for indgrebet
  • Pågældende medarbejders navn
  • Orientering af forældre

Lederen vurderer, om der er tale om en ikke lovlig brug magtanvendelse. Er lederen i tvivl om hvorvidt magtanvendelsen falder inden for reglerne om lovlig nødværge og nødret, kontakter lederen nærmeste overordnede leder, som vurderer det videre forløb.

Medarbejders ansvar

Den implicerede medarbejder giver meddelelse til lederen (ved dennes fravær, en stedfortræder) om episoden. Medarbejderen afleve­rer senest dagen efter en skriftlig redegørelse for for­løbet til lederen. Lede­ren sørger for at indhente forklaringer fra barnet/den unge og andre per­soner, der måtte have overværet episoden.

En medarbejder, der har overværet eller i øvrigt får viden om tilfælde af en magtanvendelse, og som ikke dagen efter har givet forklaring med oplysninger til indberetningen, har pligt til at meddele sin forklaring til lederen.

Lederens ansvar

Det påhviler lederen at sørge for, at medarbejderne er bekendt med ovenstående retningslinjer. For at undgå usikkerhed om, hvorvidt med­arbejderen er bekendt med dette regelsæt, bør lederen lade alle medarbej­dere underskrive en kopi af denne orientering med dateret påtegnelse om, at orienteringen er gennemlæst af medarbejderen. Denne op­bevares i institutionen.

Leder indberetter en gang årligt antallet af samtlige magtanvendelser på skolen eller institutionen til det område, som skolen eller institutionen er tilknyttet.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger henvises til en uddybende 'Vejledning om magtanvendelse, nødværge og nødret over for børn og unge i BUF'. Denne vejledning findes både på Opgaveportalen og Mit BUF.