Indsatsmodel for arbejdet med børn og unge med traumer

Indsatsmodellen udgør den fælles faglige ramme for fagpersoner på udførerniveau i arbejdet med børn og unge med traumer – og deres familier.

Indsatsmodellen kan anvendes i arbejdet med både mindre og større børn og unge i aldersspændet fra 0-22 år og i mange forskellige typer af forløb på tværs af indsatstrappen. Den overordnede indsatstype sammen med indsatsmålene fra handleplanen danner rammen for arbejdet med det enkelte barn/ung og familie.

Centralt for indsatsen er, at arbejdet foretages med afsæt i en kortlægning og refleksion over barnets/den unges og familiens situation og historik, hvorudfra det konkrete behandlingsarbejde planlægges og evalueres løbende. Til dette anvendes et analyse- og arbejdsværktøj – AoA-modellen.

AoA: Analyse- og Arbejdsværktøj

Indsatsen foretages med afsæt i et analyse- og arbejdsværktøj (AoA), der sikrer, at der arbejdes med beskyttelses- og risikofaktorer, der ofte gør sig gældende hos børn og unge, der har været udsat for belastninger og udviser belastningsreaktioner.

Med afsæt i AoA arbejdes der med temaerne: sikkerhed, dagligdag, tilknytning, følelsesregulering, barnets fortælling og motivation mhp. at skabe sikkerhed for barnet/den unge, sikre stabilitet og faste rutiner i hverdagen, understøtte tilknytningen til omsorgspersoner og barnets/den unges følelsesregulering, hjælpe barnet/den unge med at slippe eventuel skyldfølelse samt styrke motivationen for at deltage i indsatsen og få det bedre.

AoA-modellen kan anvendes af mange forskellige typer af faggrupper. Det kan være psykologer, familiebehandlere, kontaktpersoner, pædagoger på døgninstitutioner m.fl. Det vil ofte være vigtigt med et tæt samarbejde med sagsbehandler – særligt i de sager, hvor der samtidig er behov for andre indsatser eller indsatsmål.

Modellen kort fortalt

Vis alle

Kortlægning

Kortlægning handler om at kortlægge barnets aktuelle situation og historik, herunder det relationelle netværk, barnets ressourcer og opbyggende faktorer, belastningsreaktioner (adfærd og symptomer) samt de belastende oplevelser og opvækstvilkår, som barnet har været udsat for.

Det hjælper den professionelle med at se barnets belastningsreaktioner som en reaktion på de svære hændelser, barnet har været eller fortsat er udsat for. Kortlægningen giver også mulighed for at få øje på perioder eller episoder i barnets liv, der mangler viden om, og som det vil være relevant at spørge ind til.

Analyse

Analyse handler om at reflektere over barnets og familiens situation og behov for støtte ud fra seks temaer (beskyttelses- og risikofaktorer), som alle er vigtige forudsætninger for trivsel og udvikling.

Ud fra hvert tema reflekteres over, hvad der aktuelt vanskeliggør eller understøtter barnets trivsel og udvikling i forhold til det pågældende tema.

Planlægning

Planlægning handler om, med udgangspunkt i Borgerens Plan, at planlægge og koordinere arbejdet med barn/ung og familie med afsæt i de første to dele (kortlægning og analyse).

I planlægningsdelen omsættes den viden og de refleksioner, som første og anden del gav anledning til, så den professionelle ved, hvad der er næste skridt i det praktiske arbejde omkring barnet og familien.

AoA-modellen og vejledning