Projekt ”Styrket indlæring, bedre skolegang”

Projektets overordnede formål er at styrke trivsel og skolegang hos udsatte børn og unge.

Projekt ”Styrket indlæring, bedre skolegang” er et udviklings- og forskningsprojekt i Københavns og Gladsaxe Kommune, som løber i perioden 2017-2023.

Projektets overordnede formål er at skabe målbare forbedringer i skolegang og trivsel hos udsatte børn og unge. Dette skal ske gennem udvikling og implementering af en struktureret og helhedsorienteret indsatsmodel, som sætter fokus på sammenhængen mellem belastende oplevelser og opvækstvilkår i børnenes og de unges liv, og de reaktioner og adfærd de udviser. Projektet vil omfatte cirka 1000 børn og unge og deres familier.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune med henblik på udvikling af en indsatsmodel, der løbende tilpasses de to forskellige kommunale kontekster. Da indsatsen foregår i to kommuner med forskellig størrelse, borgergrundlag og organisering, giver projektet mulighed for, at mange kommuner vil kunne hente læring fra herfra.

Mere om projektet ”Styrket indlæring, bedre skolegang”

Vis alle

Opkvalificering af medarbejdere

Projektet indebærer opkvalificering af cirka 1400 kommunale medarbejdere i henholdsvis opsporing og identifikation af børn og unge med belastningsreaktioner, samt arbejdet med at hjælpe denne målgruppe. Der involveres en bred gruppe af medarbejdere med forskellige faglige baggrunde, herunder familiebehandlere, psykologer, sagsbehandlere, pædagoger, lærere med flere. 

Formålet er, at frontmedarbejdere både i socialt og alment regi får øget opmærksomhed på belastninger og belastningsreaktioner hos børn og unge, så de og deres familier tidligere kan få den rette støtte, og vi dermed forebygger de langsigtede konsekvenser, som traumer have.

Medarbejdere bliver derfor tilbudt kurser, hvor de bliver introduceret til sammenhængene mellem belastninger og belastningsreaktioner, og hvor de får redskaber til at tale med børn og unge om svære oplevelser.

Effekt og resultater

For at sikre den bedst mulige kvalitet og effekt måles resultaterne af indsatsen.

Projektet Styrket indlæring, bedre skolegang har et særligt fokus på effekt- og resultatdokumentation og ønsker at bidrage med ny viden til området med fokus på sammenhænge mellem traumer og indlæringsevne.

Derfor er der blevet udviklet et effektmålingsværktøj i form af et psykologisk testbatteri. Værktøjet måler på barnets/den unges indlæring og sociale kompetencer ved opstart og afslutning af indsatsen. Effektmålingsværktøjet består af spørgsmål og opgaver, som barnet/den unge skal løse. Formålet med effektmålingsværktøjet er at undersøge, om indsatsen har den ønskede positive indflydelse på barnets mulighed for at tilegne sig ny viden og på barnets sociale kompetencer og trivsel. Derudover inddrages relevante registerdata og data fra AoA i evalueringen af indsatsen.

Al dokumentation bruges til videreudvikling af indsatsen og bidrager til forskning på området. Dokumentation der anvendes til forskning og evaluering anonymiseres.

Dokumentation og forskning

Det er vigtigt for os at sikre, at indsatsmodellen hjælper de børn og unge, der modtager forløb ifm. projektet. Derfor dokumenteres og evalueres projektet løbende. I dokumentationen lægges der vægt på, hvordan indsatsmodellen bidrager til at forbedre børn og unges forudsætninger for læring som en beskyttende faktor for barnets/den unges trivsel og udvikling.

Dokumentationen bruges til forskning i sammenhængen mellem tidlige belastende oplevelser, belastningsreaktioner og den effekt, det har på barnet/den unges trivsel og indlæring. Al dokumentation, der anvendes til forskningsbrug, anonymiseres.

Det er et konsortium af LG Insight, VIVE (tidligere SFI) og Deloitte, der står for projektets forsknings- og evalueringsdel med særligt fokus på effekt- og resultatdokumentation.

Støtte

Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond og Egmont Fonden. Derudover har Socialudvalget i Københavns Kommune godkendt tilskud til egenfinansiering, og Københavns Kommune har yderligere tilføjet et større beløb i ressourcetilførsel, vikardækning samt bidrag til projektets infrastruktur.

Den samlede økonomiske tilskudsfinansiering (intern og ekstern) udgør ca. 32,9 mio. kr., hvoraf 15,3 mio. kr. er bevilget af Den A.P. Møllerske Støttefond og 7,5 mio. kr. er bevilliget af Egmont Fonden. Derudover er der en intern finansiering fra Københavns Kommune på i alt 10,2 mio. kr.

Vil du vide mere om projektet?

Zandra Olesen

Chefkonsulent/Teamleder