Ramme- og procedurebeskrivelse for Skoleflex

På denne side kan du læse mere indgående om Skoleflex, hvad det er og hvad det indeholder.

Skoleflex er et fleksibelt tilbud for børn/unge, som er i målgruppen for dagbehandling, men som kan profitere af at blive i deres almene skole med særlige indsatser fra BUF og SOF. Skoleflex indeholder en specialpædagogisk indsats i skolen og en social indsats fra Socialforvaltningen. Skolen modtager 100.000 kr. for ét år til skoleflextilbud, og Socialforvaltningen iværksætter en social indsats op til 100.000 kr.

Den specialpædagogiske bistand tilrettelægges på barnets/den unges almenskole i samarbejde med barnets/den unges psykolog, UU-vejleder (hvis barnet/den unge går i 7.-10. klasse), skolens ressourcecenter og den Tværfaglige Support i området.

Ramme- og procedurebeskrivelse

Vis alle

Særligt om tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske bistand

Den specialpædagogiske bistand tilrettelægges på barnets/den unges almenskole i samarbejde med barnets/den unges psykolog, UU-vejleder (hvis den unge går i 7.-10. klasse), skolens ressour­ce­center og den Tværfaglig support i området. Kompetence­centrene kan inddrages, hvor det vurderes relevant. Tilbuddet kan både bestå af indsatser, som gennem­føres for flere børn, for det enkelte barn, eller det kan tilrettelægges som en kombination af disse. Indholdet kan eksempelvis være holdundervisning, praktiske fag, samarbejde med erhvervsskoler, arbejde på de sociale relationer i frikvartererne, et teambuilding kursus for hele klassen, etc. Nogle af indsatserne foregår i forvejen på skolen med udgangspunkt i skolens ressourcecenter, mens andre iværksættes udover ressourcecenterets indsatser for netop at tilgodese det enkelte barns individuelle behov. Nogle af timerne kan også gå til indsatser på tværs af skoler i området, hvis der er naboskoler, hvor det giver mening at lave tilbud på tværs. Dog skal alle indsatser altid bygge ovenpå de indsatser, der i forvejen er på skolen, og som iværksættes for børn/unge i udsatte positioner. Dette kan f.eks. dreje sig om undervisnings­differentiering, holddannelse, supplerende undervisning, it-under­støttende undervisningsmidler eller understøttende undervisning i form af lektiecafe og faglig fordybelse.  Det er vigtigt, at forældrene inddrages og forstår, hvordan skolen planlægger at imødekomme barnets/den unges individuelle behov, samt at de ikke skal forvente 1:1 støtte.

Ansøgning til Skoleflex kan ske hele året gennem det lokale Beslutnings- og Koordinationsudvalg (BEKU). Når Skoleflex er bevilliget og iværksat, afholdes løbende møder i Aftaleforum ved opfølgning på den Fælles BUF-SOF handleplan i forbindelse med opfølgning på SOF’s handleplan og BUF’s PPV. Såfremt det vurderes, at barnet/den unge fortsat har behov for både specialpædagogisk bistand fra BUF og en social indsats fra SOF, kan der ansøges om endnu et år i Skoleflex gennem BEKU. Sagsbehandler fra SOF skal sammen med skolen og skolens ressourcecenter samarbejde om de fælles mål, aktiviteter og indsatser i Skoleflex. Dette samarbejde skal vægtes højt og skal beskrives deltaljeret i denne Fælles BUF-SOF handleplan. Handleplanen journaliseres på barnets/den unges sag i begge forvaltninger i henholds­vis KINGO og CSC.

Visitationsprocedure og bevilling af Skoleflex

Visitationskriterierne for Skoleflex er beskrevet i Vejledningen til fælles sagsforløb, som kan findes HER (link til BEKU)

 • Hvis der skal indstilles til Skoleflex i BEKU, skal sagsforside og Fælles BUF-SOF handleplan udfyldes og fremsendes til BEKUs fællespostkasse af skolen/skolens ressourcecenter på baggrund af et møde i Aftaleforum. Hvis Skoleflex bevilliges af BEKU orienteres skoleleder BUF-Fagligt Center pr. mail. Med oplysninger om navn, cpr. nr. skole, skoleleder, sagsbehandler og navn på barnets psykolog.
   
 • BUF Fagligt Center skriver optagebrev (forældrebrev med klagevejledning), som fremsendes til skoleleder som underskriver og videresender til forældrene cc barnets/den unges psykolog.
   
 • BUF Fagligt Center registrerer elevens Skoleflex i KMD, som supplerende undervisning. Hvis tilbuddet ophører, inden der er gået ét år, skal skoleleder ændre registrering i KMD og orientere BUF Fagligt Center med det samme.
   
 • BUF Fagligt Center udmelder ressourcer til skolen på baggrund af træk i KMD.
   
 • Skolelederen er ansvarlig for den specialpædagogiske indsats, som etableres på skolen. Skolen/skolens ressourcecenter/Tværfaglig Support kan evt. sparre med et relevant kompetencecenter.
   
 • Sagsbehandler fra SOF er ansvarlig for tilrettelæggelse og aftaler omkring den sociale indsats.

Læs mere om Fagligt Center i BUF