Ramme- og procedurebeskrivelse for Tilbageslusningsflex

På denne side kan du læse mere indgående om Tilbageslusningsflex, hvad det er og hvad det indeholder.

Tilbageslusningsflex er et fleksibelt tilbud målrettet de børn/unge, som fortsat har behov for specialpædagogisk bistand og social indsats, men vil kunne profitere af at blive tilbagesluset til almenskole med særlige indsatser fra både BUF og SOF i op til 2 år. Tilbageslusningsflex retter sig mod børn og unge, det tidligere ikke ville være muligt at tilbagesluse til almenområdet, og der er dermed tale en udvidelse af målgruppen til tilbageslusning fra dagbehandling til almenskole.

Den faglige vurdering af, hvorvidt barnet/den unge er parat til at blive tilbagesluset til almenområdet, foretages i samarbejde mellem sagsbehandler og psykolog. Denne beror på en konkret individuel vurdering, som foretages på baggrund af informationer fra dagbehandlingstilbud (elevplan og behandlingsplan), samt inddragelse af og i samråd med barnet/den unge og familien.  Vurderingen foretages ved årlig revurdering på med udgangspunkt i opfølgning på handleplan og PPV.

Tilbageslusningsflex indeholder en specialpædagogisk indsats i skolen og en social indsats fra Socialforvaltningen. Skolen modtager 150.000 kr. for ét år til Tilbageslusningsflex, og Socialforvaltningen iværksætter en social indsats til 150.000 kr. Indsatserne i hhv. BUF og SOF koordineres og samstemmes, og den sociale indsats har til formål at støtte barnets/den unges fastholdelse i eller tilbageførelse til almenskolen.

Ansøgning til Tilbageslusningsflex kan ske hele året gennem det lokale Beslutnings- og Koordinationsudvalg (BEKU). Når Tilbageslusningsflex er bevilliget og iværksat, afholdes løbende møder i Aftaleforum ved opfølgning på den Fælles BUF-SOF handleplan i forbindelse med opfølgning på SOF’s handleplan og BUF’s PPV. Såfremt det vurderes, at barnet/den unge fortsat har behov for både specialpædagogisk bistand fra BUF og en social indsats fra SOF, kan der ansøges om endnu et år i Tilbageslusningsflex gennem BEKU. Sagsbehandleren fra SOF skal sammen med skolen og skolens ressourcecenter samarbejde om de fælles mål, aktiviteter og indsatser i Tilbageslusningsflex. Dette samarbejde skal vægtes højt og skal beskrives deltaljeret i denne Fælles BUF-SOF Handleplan. Handleplanen journaliseres på barnets/den unges sag i begge forvaltninger i henholds­vis KINGO og CSC.

Ramme- og procedurebeskrivelse

Vis alle

Særligt om tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske bistand

Den specialpædagogiske bistand tilrettelægges på barnets/den unges almenskole i samarbejde med barnets/den unges psykolog, UU-vejleder (hvis den unge går i 7.-10. kl), skolens ressour­ce­center og den Tværfaglig support i området. Kompetence­centrene kan inddrages, hvor det vurderes relevant. Tilbuddet kan både bestå af indsatser, som gennem­føres for flere børn, for det enkelte barn, eller det kan tilrettelægges som en kombination af disse. Indholdet kan eksempelvis være holdundervisning, praktiske fag, samarbejde med erhvervsskoler, arbejde på de sociale relationer i frikvartererne, et teambuilding kursus for hele klassen, etc. Nogle af indsatserne foregår i forvejen på skolen med udgangspunkt i skolens ressourcecenter, mens andre iværksættes udover ressourcecenterets indsatser for netop at tilgodese det enkelte barns individuelle behov. Nogle af timerne kan også gå til indsatser på tværs af skoler i området, hvis der er naboskoler, hvor det giver mening at lave tilbud på tværs. Dog skal alle indsatser altid bygge ovenpå de indsatser, der i forvejen er på skolen, og som iværksættes for børn/unge i udsatte positioner. Dette kan f.eks. dreje sig om undervisnings­differentiering, holddannelse, supplerende undervisning, it-under­støttende undervisningsmidler eller understøttende undervisning i form af lektiecafe og faglig fordybelse.  Det er vigtigt, at forældrene inddrages og forstår, hvordan skolen planlægger at imødekomme barnets/den unges individuelle behov, samt at de ikke skal forvente 1:1 støtte.

Procedure for visitation til og bevilling af Tilbageslusningsflex

Følgende fremgangsmåde følges ved visitation til og bevilling af Tilbageslusningsflex. Kriterierne for visitation er beskrevet i Vejledning til fælles sagsforløb (LINK HERTIL) 

  • Ved indstilling til Tilbageslusningsflex i BEKU udfyldes og fremsendes Forside til sager, der skal drøftes i BEKU samt Fælles BUF-SOF handleplan for Tilbageslusningsflex til BEKUs fællespostkasse af skolen/skolens ressourcecenter.  Sagsfremstiller er ansvarlig for dette, og indstillingen sker på baggrund af et møde i Aftaleforum. Såfremt Tilbageslusningsflex bevilliges af BEKU, orienteres BUF Fagligt Center pr. mail. Oplysninger om navn, cpr. nr. skole, skoleleder, sagsbehandler og navn på barnets psykolog skal fremgå.
     
  • BUF Fagligt Center skriver Afgørelsesbrev om henvisning til undervisningstilbud i Tilbageslusningsflex, som fremsendes til skoleleder, der underskriver og videresender til forældrene CC barnets/den unges psykolog.
     
  • BUF Fagligt Center registrerer elevens Tilbageslusningsflex i KMD, som supplerende undervisning. Hvis tilbuddet ophører, inden der er gået ét år, skal skoleleder ændre registrering i KMD og orientere BUF Fagligt Center med det samme.
     
  • BUF Fagligt Center udmelder ressourcer til skolen på baggrund af træk i KMD.