Belastende oplevelser og opvækstvilkår

Traumer kan skyldes mange forskellige ting, og det er meget individuelt, om en oplevelse udvikler sig til et traume.

For nogle børn sker bearbejdningen af de svære oplevelser gennem deres naturlige møde med omsorgspersoner, mens andre børn vil have brug for professionel hjælp. 

Det er det enkelte barns oplevelse i form af sansninger, følelser og tanker, som er afgørende for, om og i hvor høj grad en belastning bliver traumatiserende, og om barnet dermed får belastningsreaktioner.

Forhold, som spiller ind på, om en belastende oplevelse udvikler sig til et traume eller ej, er bl.a. barnets resiliens eller modstandsdygtighed, omfanget og karakteren af belastningerne og reaktionen fra barnets nærmeste.

Der er ingen facitliste for hvilke oplevelser og opvækstvilkår, der kan udløse belastningsreaktioner. Herunder vil vi dog alligevel give en række eksempler, som du som sagsbehandler kan være opmærksom på, når du møder udsatte børn og unge - og deres familier.

Eksempler på belastende oplevelser og opvækstvilkår

Vis alle

Fysisk eller psykisk omsorgssvigt

Fysisk omsorgssvigt kan bl.a. omfatte ikke alders- eller årstidssvarende påklædning, uhensigtsmæssig ernæring, forsømt hygiejne, undladelse af at søge medicinsk behandling, mv.

Psykisk omsorgssvigt kan eksempelvis være manglende følelsesmæssig og intellektuel stimulation fra forældre/ omsorgspersoner. Det kan bl.a. være, at forældre/omsorgspersoner ikke formår at engagere sig eller respondere følelsesmæssigt positivt i forhold til deres barn.

Fysisk eller psykisk vold

Mindre grov fysisk vold kan eksempelvis omfatte at blive rusket, skubbet, nevet eller revet i håret, mens grov fysisk vold eksempelvis er slag, spark mv.

Psykisk vold eller følelsesmæssigt misbrug kan være trusler om afstraffelse, trusler om at blive smidt ud hjemmefra, ikke at blive talt til i flere dage. Det kan også være følelsesmæssigt misbrug, hvor barnet/den unge vedvarende devalueres og ydmyges af familie/omsorgspersoner. Der er ikke tale om enkeltstående tilfælde, hvor barnet/den unge bliver skældt ud, men om at barnet/den unge bliver nedgjort og/eller ydmyget over længere tid af personer, som ellers skulle passe på barnet.

Kendskab til eller bevidnelse af fysisk eller psykisk vold

Eksempelvis hvis barnet/den unge har set, hørt eller fået fortalt, at søskende eller forælder har været udsat for fysisk elle psykisk vold i hjemmet eller af medlemmer af husstanden. Kendskab til eller bevidnelse af overgreb kan fremkalde traumatiske reaktioner i samme omfang, som havde barnet/den unge selv været udsat for overgreb.

Det kan tilmed være mere skadeligt for et barn at overvære sine omsorgspersoner udsat for vold, da det er en trussel mod barnets generelle overlevelse.

Seksuelle krænkelser eller overgreb

Seksuelle krænkelser kan eksempelvis omfatte blufærdighedskrænkende ytringer eller gestikulationer, opfordring til at deltage i seksuelt betonede handlinger, blottelser, beluring, seksualiserede kys, berøring af barnets eller krænkerens kønsdele, forsøg på eller fuldbyrdet samleje, m.m.

Opvækst med en person med traumer eller psykisk lidelse

Det kan være, at barnet/den unge er vokset op med og/eller er aktuelt samboende med en omsorgsperson, som har traumer eller som har en psykisk diagnose.

Opvækst med en person, som selv er meget belastet af sin fortid, kan medføre sekundær traumatisering, hvor barnet/den unge kan udvise symptomer, der minder om den pårørendes symptomer.

Sekundær traumatisering kan være mindst lige så skadelig som primær traumatisering, da det har tendens til at hæmme barnets basale udvikling.

Opvækst med en alkohol- og/eller stofmisbrugende person

Det kan være, at barnet/den unge er vokset op med og/eller er aktuelt samboende med en alkohol- og/eller stofmisbrugende person.

Opvækst i og/eller aktuelt eksponeret for kriminalitetsmiljø

Hvis et barn eller ung er opvokset i et kriminalitetsmiljø eller stadig befinder sig i det. Eksempelvis, hvis forældre/omsorgspersoner, søskende eller personer i den nære omgangskreds/vennekreds er eller har været involveret i kriminalitet.

Højt konfliktniveau mellem forældre eller andre nære personer

Det kan f.eks. være højkonfliktuel skilsmisse eller et højt konfliktniveau i hjemmet.

Anbringelse uden for hjemmet

Eksempelvis anbringelse i plejefamilie eller på døgninstitution.

Alvorlige sygdomsforløb

Det kan f.eks. være længere hospitalsophold eller alvorlig sygdom hos barnet/den unge eller nærmeste pårørende, f.eks. forældre eller søskende.

Dødsfald blandt barnets nærmeste

Eksempelvis hvis barnet/den unge har mistet en forælder eller søskende.

Voldsom og vedvarende mobning

Det kan være længerevarende og systematiske drillerier.

Oplevelser relateret til krig eller flugt

Eksempelvis at have været udsat for, at have overværet eller selv at have deltaget i krigshandlinger, at have oplevet fattigdom og nød pga. krig eller at have måttet leve adskilt fra primær omsorgsperson i længere tid.

Værkstøj til identifikation af belastningsreaktioner

Identifikationsværktøjet hjælper dig som sagsbehandler med at blive opmærksom på, om barnets eller den unges adfærd og symptomer kan være udtryk for belastningsreaktioner.