Om det lokale beslutnings- og koordinationsudvalg (BEKU)

Alle sager, hvor der overvejes dagbehandling, Skoleflex eller Tilbageslusningsflex skal igennem BEKU.

Alle sager, hvor der overvejes dagbehandling, Skoleflex eller Tilbageslusningsflex skal igennem det lokale Beslutnings og Koordinationsudvalget (BEKU).

Der er et BEKU i hvert af de fem lokalområder, og de mødes lokalt min. én gang om måneden eller oftere efter behov for at træffe beslutning om henvisning af barn/ung til dagbehandling, Skoleflex, Tilbageslusningsflex eller andre tværfaglige løsninger.

Mødet i BEKU er et besluttende og bevilligende forum, hvor mødedeltagerne drøfter og afklarer barnet/den unges og familiens behov. Der kan træffes beslutning om bevilling af Skoleflex, Tilbageslusningsflex og dagbehandling eller finde en anden tværfaglig løsning på tværs af BUF og SOF, som sikrer, at tilbuddet er så tæt på almenmiljøet som muligt.

Der kan også etableres aftaler om en ny indsats på barnet/den unges skole i almenområdet, hvor både Socialforvaltningen, RC/PLC, kompetencecentre eller andre relevante aktører inddrages.

Deltagere i BEKU

  • Børne- og Ungdomsforvaltningen: ledelsesrepræsentant (tværfaglig chef/områdechef), medarbejder fra Tværfaglig Støttefunktion, og skoleleder med kompetencer ift. opgaven.
  • Borgercenter Børn og Unge (BBU): Repræsentant fra lokal ledelse (områdechef eller afdelingsleder) samt medarbejder, der varetager sekretærfunktion (indkaldelse og referat), og deltager i sager, hvor det er relevant.
  • Borgercenter Handicap (BCH): Ledelsesrepræsentant (områdechef eller afdelingsleder) deltager i de sager, hvor BBU vurderer, at der er betydelige/varige funktionsnedsættelser, fx vanskeligheder indenfor autisme-spektret

Ud fra de sager, der skal drøftes i udvalget, aftales lokalt, hvorledes møderne tilrettelægges i forhold til relevante deltagere fra BBU/BCH samt BCK. Udover de faste medlemmer af udvalget, deltager sagsbehandler, skoleleder, lærere og evt. andre repræsentanter fra barnets/den unges skole og fritidsdel, når deres sag er til behandling. Repræsentanterne deltager både under fremlæggelsen af sagen, og når udvalget træffer afgørelse.

Læs om Skoleflex og Tilbageslusningsflex

Kontaktoplysninger på BEKU i områderne

Amager

Amager

Mødekadence: Hver 14. dag 13-15:30 (onsdage)

Valby – Vesterbro – Kgs. Enghave

Valby – Vesterbro – Kgs. Enghave

Mødekadence: Hver anden fredag kl. 8-11. Tilpasset så der altid er møde den første fredag i måneden.

Nørrebro - Bispebjerg

Nørrebro - Bispebjerg

Mødekadence: Sidste tirsdag i måneden kl. 12-15 samt møde vedr. Tilbageslusningsflex den 3. tirsdag i hver måned.

Indre by – Østerbro

Indre by – Østerbro

Mødekadence hver 14. dag

Brønshøj – Husum – Vanløse

Brønshøj – Husum – Vanløse

Mødekadence: Hver onsdag kl. 10.30 – 12.