Ramme- og procedurebeskrivelse for SkoleflexMINI

SkoleflexMINI henvender sig til børn og unge, der af forskellige årsager vil have gavn af særlig tilrettelagt støtte, men i en kortere periode end en almindelig Skoleflex.

Her kan du læse en rammebeskrivelse for leveringen af ydelsen SkoleflexMINI, der er et kombineret fleksibelt skoletilbud, som iværksættes i samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Ramme for pilotafprøvning af SkoleflexMINI

Vis alle

Formål og målgruppe

SkoleflexMINI er et tilbud til børn/unge, der har behov for både specialundervisning (specialpædagogisk bistand) samt en social foranstaltning, der understøtter barnets/den unges vanskeligheder i relation til skolegang. Med det samlede tilbud sikres barnets/den unges behov for støtte såvel fagligt som socialt, således at tilknytningen til det almene miljø kan bevares.

Målgruppen for SkoleflexMINI er børn/unge, der også ville kunne bevilges ordinær Skoleflex, men har behov for en indsats i en kortere periode. Det vil sige børn og unge, som er i målgruppen for dagbehandling, men vurderes at kunne profitere af at blive i almenområdet med den rette støtte. En SkoleflexMINI skriver sig dermed ind i rammen for en almindelig Skoleflex, alene med den ændring, at ordningen løber over en kortere periode af op til 6 måneder og finansieres med det halve beløb (50.000 fra SOF og 50.000 fra BUF).

En SkoleflexMINI kan anvendes i tre forskellige scenarier:

  1. I de tilfælde, hvor den unge visiteres til et Skoleflex-forløb, der udløber midt i 9. eller 10. klasse. Hvis det vurderes at Skoleflex-forløbet skal fortsætte skoleåret ud, kan SkoleflexMINI finansiere den sidste halvdel af skoleåret.
     
  2. I de tilfælde, hvor der fortsat er behov for støtte i en overgangsperiode mellem Skoleflex og almenskole kan SkoleflexMINI bruges som en tilbageslusning fra en ordinær Skoleflex.
     
  3. I de tilfælde, hvor der er usikkerhed omkring, hvorvidt barnets/den unges støttebehov til fulde kan imødekommes ved et Skoleflex-forløb, kan man med SkoleflexMINI for en kortere periode afprøve, om en Skoleflex-indsats er det rigtige tilbud til barnet/den unge.

    Målgruppen til SkoleflexMINI er den gruppe af børn og unge, der har en sag i BBU. BCHs målgruppe af børn/unge er derfor ikke med i pilotafprøvningsfasen til SkoleflexMINI.

Økonomi

Den økonomiske ramme for SkoleflexMINI består af 50.000 kr. pr. forvaltning for henholdsvis den skolefaglige og socialfaglige del. Midlerne tages fra dagbehandlingspuljen. De to forvaltninger ansøger fælles om SkoleflexMINI gennem de lokale BUF-SOF Beslutnings- og Koordinationsudvalg (BEKU). Bevillingen sker for 6 måneder ad gangen. Der henvises til Vejledning til fælles sagsforløb for yderligere viden om visitationsproceduren.

Bevilling og visitation

For at iværksætte SkoleflexMINI skal der foreligge en pædagogisk, psykologisk vurdering (PPV). Såfremt PPV’en foreligger allerede, skal den pege på, at barnet har behov for specialpædagogisk bistand jf. Folkeskoleloven § 20, stk. 2. Derudover skal der være udarbejdet en børnefaglig undersøgelse efter Servicelovens § 50, der peger på, at der er behov for en forebyggende social foranstaltning efter Servicelovens § 52, stk. 3.

I forbindelse med bevilling af SkoleflexMINI skal BEKU være opmærksomme på, hvad der allerede er sat i værk hele vejen rundt om barnet/den unge i både BUF og SOF. I den forbindelse er det afgørende at SkoleflexMINI-forløbet sammentænkes med den indsats skolen allerede har igangsat inden for rammerne af de 12 lektioner skolen er forpligtet til at levere. Og at skolens indsats fortsætter sammen med SkoleflexMINI forløbet, og altså ikke ophører idet SkoleflexMINI forløbet starter. Indsatser igangsat inden for rammen af de 12 lektioner er ikke nødvendigvis 1:1 støtte pr. barn, men kan fx designes som en tolærerordning i klassen, holddeling, co-teaching med det formål at udvikle inkluderende læringsfællesskaber hvor alle børn lærer, udvikler sig og trives. Almenskole Skoletakst SkoleflexMINI 50.000 pr. forvaltning Skoleflex 100.000 pr. forvaltning Tilbageslusningsflex 150.000 pr. forvaltning SkoleflexPLUS 175.000 pr. forvaltning Dagbehandling Gns. 250.000 pr. forvaltning.

Ligeledes er det afgørende, at SkoleflexMINI-forløbet sammentænkes med de foranstaltninger, som SOF eventuelt allerede har iværksat i familien. Såfremt en given foranstaltning ikke ophører ved iværksættelse af SkoleflexMINI, skal de to foranstaltninger understøtte hinandens arbejde samt internt samarbejde i det omfang, der er behov for det.

Pilotafprøvningen er bydækkende, men med et max antal på 15 forløb i alt. Hver BEKU får derfor mulighed for at visitere til op til 3 SkoleflexMINI-forløb til en pris á 100.000 (50.000 kr. pr. forvaltning) i perioden april 2019 – april 2020. Af styringsmæssige årsager skal BEKU ved iværksættelse af SkoleflexMINI orientere BUF-SOF koordinationsgruppen (Michala Holm Faber, KA8I@kk.dk) om barnets cpr.nr., evt. leverandøren, navnet på skolen, der varetager SkoleflexMINI-forløbet, samt hvem der er kontaktperson på skolen ifm. SkoleflexMINI forløbet.

Fælles BUF-SOF-handleplan

Da indsatsen netop har til formål at understøtte barnets/den unges skolegang, så henvisning til segregerede tilbud undgås, er det helt afgørende, at indsatsen koordineres mellem BUF og SOF og tænkes som et samarbejde om én samlet, fælles indsats. Det er derfor afgørende at den fælles handleplan udarbejdes i et samarbejde mellem BUF og SOF, at mål og indsatser for henholdsvis den specialpædagogiske indsats og den specialpædagogiske indsats er tænkt sammen og bruges som et fælles gennemgående styringsredskab for indsatsen. Både i skole-, familie- og fritidsregi.

Når der ansøges om SkoleflexMINI i BEKU, skal BUF og SOF på et forudgående Aftaleforum have udfyldt sagsforside og Fælles BUF-SOFhandleplan for Skoleflex. I den forbindelse er det særligt vigtigt, at der er taget stilling til, hvad målene med indsatsen er på kort og lang sigt, samt hvornår og hvordan indsatsen forventes at ophøre. Akterne fremsendes til BEKU’s fællespostkasse af sagsbehandler eller skolen/skolens ressourcecenter.

SkoleflexMINI er en fælles, koordineret indsats, men de to forvaltninger har forskellige ansvarsområder og rammer. I forbindelse med planlægning af indsatsen er det således vigtigt at være opmærksom på, at den specialpædagogiske del af indsatsen udelukkende kan finde sted i forbindelse med skolerelaterede indsatser. Det vil konkret sige, at BUFs andel af midlerne ikke kan anvendes i eksempelvis ferieperioder. Der skal derfor i forbindelse med planlægning af forløbet tages højde for, hvordan det bedst giver mening at tilrettelægge støtte her.

Aktiv inddragelse af familien

For at lykkes med en SkoleflexMINI, er det afgørende, at familie og barn/den unge er motiverede for at indgå i samarbejde med skole og evt. leverandør. Derfor er samarbejde med familien helt afgørende. Det betyder, at alle professionelle (skole, sagsbehandler og evt. leverandør) skal Side 4 af 4 have et koordineret samarbejde med familien, og at det i forbindelse med samarbejdet aftales, hvem der er familiens kontaktperson.

Krav til skoleledelsen

Først og fremmest er det skoleledelsens ansvar, at SkoleflexMINI indsatsen lever op til kravene i Folkeskoleloven. Derudover er det en forudsætning for at lykkes med et SkoleflexMINI-forløb, at skole og klasseteam er motiveret til at løfte opgaven. Det er skoleledelsens ansvar at vurdere, om et team er modent til at kunne løfte opgaven, både ift. kompetencer, inkluderende mindset og motivation (troen på at det kan lykkes og er det bedste tilbud til barnet/den unge).

Skoleledelsen skal sikre, at indsatser leveret i støtten på 12 lektioner er grundigt beskrevet. Det er ledelsens ansvar, at den fælles BUF-SOFhandleplan for barnet/den unge, bygger oven på det arbejde, der allerede er igangsat med barnet/klassen.

Skoleledelsen har derudover en central rolle og ansvar ift. at sikre de organisatoriske rammer for, at teamet, samt evt. ressourcepersoner fra ressourcecenter/tværfaglig support/kompetencecenter/UU vejleder og evt. leverandør kan samarbejde om at løfte opgaven. Det vil sige, at de skal have mulighed for fælles forberedelse/planlægning, samarbejde i timerne og i frikvarterer samt løbende evaluering af indsatsen og samarbejdet.

Det er skoleledelsens ansvar, sammen med teamet og ressourcecenter samt evt. leverandør at vurdere behovet for at involvere specialkompetencer fra kompetencecenter eller tværgående support.

Krav til sagsbehandler

Sagsbehandler vurderer, om SkoleflexMINI-indsatsen til fulde kan dække familiens og barnets/den unges behandlingsbehov, eller om en evt. igangværende foranstaltning, skal fortsætte og sammentænkes med den fælles BUF-SOF-handleplan.

Det er sagsbehandlers ansvar at formidle til skole og leverandør, hvis der ud over SkoleflexMINI er igangsat andre sociale foranstaltninger. Såfremt der er foranstaltninger udover SkoleflexMINI, er leverandørerne af de respektive foranstaltninger jf. afsnittet Bevilling og visitation forpligtet til at samarbejde. Denne samtænkning skal indgå i planlægningen af SkoleflexMINI-forløbet.